Узори и идоли гимназијалаца

 

Узори и идоли гимназијалаца

Катарина Дуњић Мандић, школски психолог

Испитивање узора и идола гимназијалаца је спроведено у циљу стицања увида на кога се угледају млади који сазревају у времену великих друштвених промена[1]. Сазнања о узорима и идолима (моделима понашања, цењеним личностима, ауторитетима, популарним личностима) индиректно указују на вредносни систем младих који се, нарочито у адослецентном узрасту, формира и развија под утицајем социјалних фактора. Обзиром да друштвени услови значајно обликују и формирају вредносни систем, обезбеђујући услове за несметано развијање потенцијала као и стицање нових знања и вештина младих, веома је важно сазнати у ком правцу се креће вредносни систем младих, које друштвене циљеве и начине (стилове) живота преферирају и ко су узори и идоли којима се диве.

Учење по моделу[2], као значајан облик социјалног учења, обликује социјални, емоционални и интелектуални развој личности. Према социјалним психолозима, захваљујући учењу по моделу усвајамо вредности, ставове, социјалне улоге и друге облике понашања важне за живот у друштву. Професор Рот (1973) истиче да је подражавање туђег понашања и угледање на начин реаговања других важан извор социјалног понашања. Значај учења по моделу се огледа у стицању (учењу) нових облика понашања и модификовања постојећих. У суштини, учење по моделу се заснива на опажању[3] понашања особе која представља узор (модел) у чијој основи су процеси имитације и идентификације. Имитацијом подражавамо нечије понашање (споља видљиво, које могу сви да виде), док идентификацијом (поистовећивањем) усвајамо унутрашње особине особе која нам је узор (модел)..

Метод и узорак

За испитивање је коришћен упитник и модели истраживања Попадића (1995) и Степановићеве (2009) из Института за психологију из Београда. Статистичка обрада података извршена је коришћењем статистичког софтвера SPSS 20.0.

Узори (мајка, отац, сестра, брат, родбина, вршњаци, наставници) и идоли (по категоријама, према делатности којом се баве: спорт, естрада, политика (политичари, државници, национални јунаци), елитна култура (уметници, научници, књижевници) и остало, су класификовани по моделу истраживања Института за психологију (1995). У циљу тумачења и објашњења добијених података испитивана је веза избора узора и демографских карактеристика испитаника (пол, узраст, смер, општи успех, ниво образовања родитеља).

Узорак је пригодан у односу на школу. Испитан је 191 ученик са два смера: 107 ученика природно-математичког смера (56%) и 84 ученика друштвено-језичког смера (44%) што представља 18% од укупног броја ученика Гимназије у априлу 2016. када је спроведено испитивање. Полна структура узорка: 60% девојака и 40% младића. Општи успех испитаних ученика на крају I полугодишта 2015/2016. школске године, показује да је највише ученика са одличним (46,6%) и врло добрим успехом (40,8%), а најмање оних са недовољним (9,4%), добрим (2,6%) и довољним (0,5%) успехом.

Пол

Смер

Недовољан

Довољан

Добар

Вр. добар

Одличан

 

Девојке

ПМ

1,7%

0,9%

1,7%

20,9%

24,3%

49,6%

ДЈ

3,5%

0,0%

0,9%

19,1%

27,0%

50,4%

Д.

5,2%

0,9%

2,6%

40,0%

51,3%

100,0%

Младићи

ПМ

3,9%

 

2,6%

28,9%

30,3%

65,8%

ДЈ

11,8%

 

0,0%

13,2%

9,2%

34,2%

М.

15,8%

 

2,6%

42,1%

39,5%

100,0%

Total

ПМ

2,6%

0,5%

2,1%

24,1%

26,7%

56,0%

ДЈ

6,8%

0,0%

0,5%

16,8%

19,9%

44,0%

СВИ

9,4%

0,5%

2,6%

40,8%

46,6%

100,0%

Табела 1: Општи успех/пол/смер на крају првог полугодишта

Највећи број испитаних ученика од рођења живи у Чачку (69,6%). Више од 10 година(12%) и мање од 5 година живи у Чачку 4,2%, док у њему не живи 9,9% испитаних гимназијалаца.

 

ПМ

ДЈ

Укупно

од рођења

37,7%

31,9%

69,6%

мање од годину дана

 

0,5%

0,5%

мање од 2 године

0,5%

 

0,5%

не живи у Чачку

6,3%

3,7%

9,9%

мање од 5 година

2,1%

2,1%

4,2%

мање од 10 година

1,6%

1,6%

3,1%

вишеод 10 година

7,9%

4,2%

12,0%

Укупно

56,0%

44,0%

100,0%

Табела 2: Колико дуго живи у Чачку/ смер

Образовни статус родитеља: највише мајки (38,2%) и очева (46%) је са завршеном средњом школом. Факултет је завршило 37,1% мајки и 29,1% очева, а постдипломске студије (Msc, mr, dr )5,7% мајки и 6,9% очева.

   

ПМ

ДЈ

Укупно

Непотпуна основна школа

Мајка

0

0

0

Отац

0,5%

 

0,5%

Основна школа

Мајка

1,6%

 

1,6%

Отац

0,5%

0,5%

1,1%

Средња школа

Мајка

21,4%

16,8%

38,2%

Отац

26,5%

19,6%

46,0%

Виша стручна спрема

Мајка

8,9%

8,4%

17,3%

Отац

7,4%

9,0%

16,4%

Факултет

Мајка

20,9%

16,2%

37,1%

Отац

18,0%

11,1%

29,1%

Постдиплома

Мајка

3,1%

2,6%

5,7%

Отац

3,2%

3,7%

6,9%

Табела 3: Школска спрема родитеља/смер

 

Резултати

Полазећи од тога да скоро сваки млади човек понекад машта о томе како би било лепо да и он буде као нека њему позната личност, било савремена било из прошлости,ученицима је постављен задатак да наведу највише 3 личности које су им узор и на које би волели да личе при чему су могли да наведу и 3 особине које им се код прве личности, коју си навели, највише допадају. Испуњавајућии захтеве задатка датог у упитнику, испитани ученици су навели укупно 112 личности из јавног (идоли) и приватног (узори) живота. Особе које су најчешће навођене су Новак Ђоковић (из јавног живота) и мајка (из приватног живота). Узоре и идоле је навело 66,5% испитаних гимназијалаца (N=127), а није сваки трећи (33,5%).

 

Категорије узора и идола

Узори ученика су класификовани по моделу истраживања Попадића (1995) и Степановић (2009) у 6 категорија у зависносности од тога којом професијом се наведене личности баве:

1.      СПОРТ

2.      ЕСТРАДА (глумци, музичари, остали)

3.      ЕЛИТНА КУЛТУРА (научници, уметници, књижевници)

4.      ПОЛИТИКА (политичари, државници, национални јунаци)

5.      ПРИВАТНО (узори из приватног живота)

6.      ОСТАЛО.

У табели 4 приказани проценти представљају укупан број навођења имена бираних личности (истих или различитих), сврстаних у одређену категорију (делатност којом се баве). – у односу на број наведених личности у сва три избора.

 

Укупно (191)

% узорак

страни

домаћи

СПОРТ

30,8%

6,2%

24,6%

УЗОРИ (приватни живот)

28,8%

   

ЕЛИТНА КУЛТУРА

27,8%

13,1%

14,7%

ЕСТРАДА

21,0%

14,7%

6,3%

ПОЛИТИКА

16,1%

6,7

9,4

Остало

1,0%

   

Нема узор

33,5%

   

Укупан број избора

240

   

 

Табела 4: Узори гимнзијалаца 2016.

Статистички подаци показују да су на првом месту модела из јавног живота (идола) чачанских гимназијалаца 2016. спортисти. Према ранијим истраживањима Института за психологију (1994, 2009) Филозофског факултета из Београда, међу средњошколцима су најпопуларније личнсти биле естрадне звезде. Добијена разлика у резултатима је највероватније узрокована структуром узорака (гимназијалци насупрот средњошколцима) и фантастичним резултатима које троструки најбољи спортиста света Новак Ђоковић (идол гимназијалаца) постиже у професији којом се бави. Захваљујући Новаку Ђоковићу спортисти су на првом месту идола гимназијалцима 2016. јер је он идол за сваког петог ученика Гимназије. Домаћи спортистису у односу на укупан број навођених идола добили 24,6% гласова (избора) при чему је само Новак Ђоковић „освојио“ 22%, а друга по реду, са далеко мање избора је атлетичарка Ивана Шпановић (1,6%). Али, ако изузмемо све „гласове“ које је Новак добио, редослед би би другачији: прво место би припало УЗОРИМА из приватног живота (родитељи, родбина, пријатељи, наставници) и представницима ЕЛИТНЕ КУЛТУРЕ (научници, уметници, књижевници).

Социодемографске варијабле

Ради бољег разумевања добијених резултата испитивана је веза између избора одређене категорије идола и социодемографских варијабли: пол, узраст, смер, општи успех на крају првог полугодишта, индикатор социоекономског статуса породице (ниво образовања родитеља).

Утврђене разлике између младића и девојака у избору категорије идола показују да девојке чешће наводе личности из приватног живота (21,5%) и звезде иностране ЕСТРАДЕ (11%), а младићи из категорија: СПОРТ (4,7% страни спортисти), ЕЛИТНА КУЛТУРА (нарочито домаћа 9,4%) и ПОЛИТИКА.

Најчешће навођени УЗОРИ су, очекивано, мајка и отац. Мајку, као узор, је навело 11,81% девојака и 2,36% младића, а оца 6,29% девојака и 4,72%испитаних младића Гимназије.

У Србији, земљи у транзицији, личности из категорије ПОЛИТИКА су мање интересантни гимназијалкама (4,2%) за разлику од младића који приближно једнако преферирају домаће (5,8%) и стране (6,3%) политичаре, државнике, националне јунаке.

Домаће естрадне звезде су подједнако неинтересантне да би били идоли гимназијалцима. Неку од домаћих естрадних звезда наводи 2,6% девојака и 3,7% младића. Али, иностране естрадне звезде су чешће навођени идоли девојкама (11%) него младићима (3,7%). Зашто су иностране естрадне звезде посебне, видимо у најчешће навођеним особинама због којих им се ученици диве: несбичност, марљивост, позитивна енергија, успешност, самосталност, јединственост, посвећеност раду, труд.

График 1: категорија / пол

Актуелна друштвено-политичка ситуација у земљи може се тумачити из угла добијених резултата у целини која указују да су политичари мање интересантни нашим ученицима (на петом месту категорија).

Идоле из категорије ПОЛИТИКА (политичари, државници, национални јунаци) чешће наводе матуранти (домаћи: 7,3%, страни: 4,7%), а ређе ученици првог разреда (домаћи: 2,1%, страни: 2,1%). Млађи ученици (први разред) су чешће наводили спортисте (домаће: 16,8%, стране: 6,3%) и естрадне звезде (домаће: 4,2%, стране: 9,4%) него матуранти (спорт: 7,9%; естрада: 7,3%). Представници елитне културе (научници, уметници, књижевници) су чешће заступљени у одговорима ученика првог разреда (14,7%) него код матураната (13,1%). Узори из приватног живота су значајнији првацима (15,7%) него матурантима (13,1%).

На основу укупног броја навођених имена, добијене фреквенције су показале да ученици са природно-математичког смера чешће, него друштвењаци, наводе идоле из категорија: ЕЛИТНА КУЛТУРА (17,3%), ПОЛИТИКА (13,6%), СПОРТ (16,8%), УЗОРИ из приватног живота (16,8%), а ученици са друштвено-језичког смера идоле из света ЕСТРАДЕ (14,1%). Нема узора (18,5%) скоро сваки пети ученик са ПМ смера и 14,8% са ДЈ. Осим што су чешће наводили представнике из категорија ЕЛИТНА КУЛТУРА, занимљиво је да су природњаци нешто више наводили стране представнике елитне културе (9,4%) него домаће (7,9%). Мада су представници из категорије ПОЛИТИКА (политичари, државници, национални јунаци) најмање интересантна нашим ученицима (пето место категорија), утврђена је разлика у њиховом навођењу као потенцијалних модела (идола) понашања: у животима природњака су присутнији (13,6%) него друштвењака (2,6%). Домаћи политичари имају бољи „рејтинг“ код природњака (8,4%) него инострани (5,2%). Док су идоли из света естраде су чешће били на листи друштвењака (14,1%), посебно стране музичке звезде.

График 2: Категорија / смер

Разлика добијених фреквенција у категоријама, очекивано, показује да ученици са одличним успехом на крају првог полугодишта чешће бирају, у односу на остале, идоле из категорије ЕЛИТНА КУЛТУРА. Ученици са врло добрим успехом у већој мери преферирају спортске и естрадне личности за разлику од одличних. Донекле очекивано, ученици са недовољним успехом најчешће имају идоле из света спорта и естраде.

Веза са образовним статусом мајке показује следеће тенденције:

        ученици факултетски образованих мајки чешће бирају особе из категорије СПОРТ (домаћи: 14,1%; страни: 3,7%).

        Личности из категорије ЕЛИТНА КУЛТУРА чешће су бирали ученици чије мајке имају завршен факултет (домаћа: 5,8%; страна: 7,8%) и средњу школу (домаћи: 5,8%; страни: 2,6%).

        Личности из категорије ПОЛИТИКА су узори већем броју ученика чије мајке имају завршену средњу школу (домаћи: 5,2%; страни: 2,6%) и факултет (домаћи: 3,1%; страни: 3,6%) у односу на остале.

        Домаће естрадне звезеде (1,6%) су мање интересантне ученицима факултетски образованих мајки, него стране (5,8%), док су и једни и други подједнако занимљиви ученицима (6,8%) мајки које имају средње образовање.

        Нема узора ни идола 15,2% ученика чије су мајке завршиле средњу школу и 13,1% факултетски образованих мајки.

Добијене фреквенције не показују велике разлике у категоријама обзиром на образовни статус оца.

        Идоле из категорије домаћи СПОРТ мало више преферирају ученици факултетски образованих очева (10,5%) у односу на ученике очева са завршеном средњом школом (8,4%).

        Идоле из категорије ЕЛИТНА КУЛТУРА више у односу на остале, бирају ученици чији су очеви завршили средњу школу (домаћи: 5,8%; страни: 5,2%).

Инострани интелектуалци из ове категорије су избор 6,3% ученика факултетски образованих очева.

        Страна ЕСТРАДА је заступљенија у одговорима ученика чији су очеви завршили више (5,8%) и високо образовање (5,2%).

Узори из приватног живота

Испуњавајући захтеве задатка, ученици су навели укупно 112 личности из јавног (идоли) и приватног (узори) живота које су им узор и на које би волили да личе. Особе које су најчешће навођене су Новак Ђоковић (из јавног живота) и мајка (из приватног живота). Узоре и идоле је навело 66,5% испитаних гимназијалаца (N=127), а није сваки трећи (33,5%).

Табела број 5приказује проценат ученика који су, међу три имена, навели име (личност) из приватног живота.

Категорија узора

% у односу на укупан број ученика

% у односу на број ученика који су навели узоре

Мајка

9,4%

14,17%

Отац

7,3%

11,02%

Родбина и пријатељи

6,3%

9,43

Наставници

3,7%

5,51%

Родитељи

2,1%

3,15%

Табела 5 : Број ученика који наводи одређену категорију узора

Породица је прва и најснажнија емотивна заједница која формира прве облике и будуће моделе друштвености, сигурности и комуникације. Родитељи као најзначајнији модели и узори утичу на многе изборе које адолесценти праве налазећи се у новим улогама и очекивањима која из њих произилазе.

У односу на укупан број ученика у узорку (9,4%) најцењенија личност из сфере приватног живота за мајка.Мајка је узор за 14,17 % гимназијалаца који су навели бар једну особу којој се диве и на коју би волели да личе. Особине због којих су мајке посебне у односу на друге особе су: пожртвованост, посвећеност породици и послу, саосећајност, упорност. Зато што су брижне, добре, издржљиве, позитивне, сналажљиве, паметне, оптимисти, борбене уз сву љубав коју свакодневно пружају и брину о породици којој су посвећене, те добре особе су на првом месту узора из приватног живота.

Очеви су на другом месту узора за 7,3% испитаних ученика (11,02% ученика који су навели узор) јер су: искрени, интелигентни, смирени. Ученици се диве својим очевима зато што су хумани, радни, поштени, одговорни, истрајни. Очеви су цењени као узори јер су одлучни, успешни у животу, али и као добри стручњаци у свом послу.

Од родбине, као узори најчешће су навођени браћа, тетке и деде. Особине које су их издвојиле су:интелигенција, сталоженост, сналажљивост, марљивост, организованост.

Наведени наставници Гимназије (за 5,51% ученика који су навели најмање један узор) су узори јер су позитивни, саосећајни, пожртвовани, посвећени послу.

 

Листа најцењенијих личности из јавног живота

Међу одговорима ученика налази се 112 личности из јавног и приватног живота. Листа најцењенијих личности из јавног живота приказана је у табели 6 (проценат се односи на број ученика који су, међу три имена, навели име личности на коју би волели да личе, којој се диве), а остале личности су распршене на велики број имена. Највише наведених имена је из категорије СПОРТ. Ако изузмемо Новака Ђоковића, као посебну категорију, међу најпопуларнијим личностима највише је УЗОРА из приватног живота и ЕЛИТНЕ КУЛТУРЕ, што одговара изборима појединих категорија идола.


Најпопуларније јавне личности

% идоли

% узорак

1.       Новак Ђоковић

33,1

22,0

2.       Никола Тесла

12,6

8,4

3.       Бил Гејтс

5,5

3,7

4.       Путин

3,9

2,6

5.       Иво Андрић

3,1

2,1

6.       Ивана Шпановић

2,4

1,6

7.       Леонардо Ди Каприо

2,4

1,6

8.       Патријарх Павле

2,4

1,6

9.       Зоран Ђинђић

2,4

1,6

10.    Михаило Пупин

2,4

1,6

11.    Јелена Томашевић

1,6

1,0

12.    Сократ

1,6

1,0

13.    Драган Николић

1,6

1,0

14.    Сергеј Трифуновић

1,6

1,0

15.    Марија Кири

1,6

1,0

16.    Александар Вучић

1,6

1,0

17.    Beyonce

1,6

1,0

18.    Милунка Савић

1,6

1,0

19.    Лионел Меси

1,6

1,0

20.    Леонардо да Винчи

1,6

1,0

21.    Свети Сава

1,6

1,0


Табела 6: Најпопуларније јавне личности 2016.

Посебно место међу по мишљењу гимназијалаца заузима троструки најбољи спортиста света Новак Ђоковић.Особине које красе Новака и због чега му се наши ученици диве су везане за успех у професији којом се бави: пожртвован (напорно је радио да би остварио своје циљеве, успешан у послу којим се бави), интелектуалне способности (елоквентан, способан, интелигентан, образован и васпитан), хуманост (хуманиста, човечност, дарежљив) и карактерне особине (упорност, посвећеност, достојно представља своју земљу, праведан, достојанствен, културан, скорман, поштен, зрео, није уображен).

Никола Тесла је интелигентан, одан друштвеној заједници, особа која је желела добро за свет око себе, праведан, упоран, поштен, скроман, креативан, домишљат. Гимназијалцима се допада његова посвећеност, патриотизам, правичност.

Истраживање Вредносне оријентације и животни стилови ученика и наставника (Дуњић Мандић, 1999) и испитивање мишљења младих о друштвеним појавама (2016) су показала да гимназијалци, и поред тога што имају идоле међу познатима, сами не теже популарности. Међу најнижим скоровима на листи пожељних животних стилова има оријентација на популарност (3,7%) која говори о мало израженој жељи да постану популарни у некој сфери људских делатности (спорт, музика, забава). Најпожељнији животни стил је породично-сентиментални (37,2%).

Охрабрује податак да је скоро сваком четвртом гимназијалцу идол коме се диви, неко од личности из категорије ЕЛИТНА КУЛТУРА (27,8%), што указује на значајно присуство сазнајних вредносних оријентација у школи која има дугу традицију развијања истих.[1]Испитивање узора и идола гимназијалаца је део ширег рада који се бави испитивањем мишљења младих о друштвеним појавама (узори, друштвени циљеви и начин живота).

[2]Појам учења по моделу или учења угледањем на узор увео је шездесетих година 20. века, психолог Бандура.

[3]Опажање је психички процес којим постајемо свесни присутних предмета, а на основу њиховог деловања на наша чула. (Рот, Општа психологија)

Претрага