АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА 2020-2021. године

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА

НА КРАЈУ IПОЛУГОДИШТА2020-2021. године

На крају првог полугодишта ове школске године број ученика у 38 одељења Гимназије (17 природно-математичких, 1 информатичко одељење и 19 друштвено-језичких) је 1111. Просечно, одељења природно-математичког смера имају 29 (28,5) ученика, а друштвено-језичка одељења 30 (29,9) ученика. Гимназију чешће похађају девојке (64%): на ПМ смеру девојака је 57%, док је на ДЈ смеру 70% девојака.

ШКОЛСКИ УСПЕХ:

Позитиван успех има 48,5% (539) ученика: одличних је 26% (287), врло добрих 21% (238) и добрих 1% (14). Недовољних је 6,5% (72) ученика школе, а 45% (500) је неоцењених.

Број неоцењених ученика је у 1. разреду – 41%; у 2. – 43,5%; у 3. разреду – 39% и у 4. разреду – 57%. На ПМ смеру је 37%, а на ДЈ смеру 52% неоцењених ученика.

На крају наставе у првом полугодишту уобичајено је да ученици Гимназије најчешће постижу врло добар успех. Но, сада је успех оцењених ученика најчешће одличан – 26%; врло добар успех има 21% ученика, добар 1%; нема ученика довољног успеха.

Ученици ПМ смера су успешнији у односу на вршњаке са ДЈ смера – ученика са позитивним успехом је за 21% више (60%:39%); одличних ученика је за 14% више него на ДЈ смеру (34%:17%). Недовољних и неоцењењених ученика је више на ДЈ смеру (недовољних за 5% и неоцењењених за 15% је више на ДЈ смеру).

Од 72 ученика, односно 6,5% недовољних ученика на нивоу школе, ученика са једном недовољном оценом је 74% (53 ученика), а са две недовољне је 15% (11 ученика), са три недовољне оцене је 7% (5 ученика) и са 4 и више недовољних оцена је 4% недовољних ученика (3 ученика).

Прошле године је 126 ученика, односно 11% ученика школе имало недовољан успех (али је неоцењених ученика било 4%). Ученика са једном недовољном оценом било је 69% (87 ученика), а са две недовољне је 21% (26 ученика), са три недовољне оцене је 6% (7 ученика) и са 4 и више недовољних оцена је 5% недовољних ученика (6 ученика).

Највећи број недовољних оцена је из математике (61), географије (45), физике (39), хемије (35), енглеског језика (31). У првом разреду је највише недовољних оцена из географије (29), у другом разреду из биологије (19) у трећем из математике (14) и у четвртом разреду из математике (13).

С обзиром на велики број неоцењених ученика – 45% (500), немогуће је поређење са претходним генерацијама. Од 45% (500) неоцењених ученика, 34,5% (383) ученика је неоцењено али су закључене оцене позитивне, док 10,5% (117) неоцењених ученика има закључене недовољне оцене. Ако ових 10,5% неоцењених и недовољних ученика додамо на број недовљних који имају закључене све оцене – 6,5%, недовољних ученика би било 17%. (Прошле године је недовољних ученика било 11%, уз 4% неоцењених ученика).

Највећи број ученика неоцењен је из 1 предмета – 22% (од 45% неоцењених ученика) односно 240 ученика, 10% (109) ученика је неоцењено из 2 предмета, 4,5% (50) ученика из 3 предмета, а неоцењених ученика из 4 или више предмета је 9% (101).

Највише неоцењених ученика је у четвртом разреду 57% (157); од тога је 50% (137) са позитивним закључним оценама,a 7% (20) неоцењених ученика има закључене недовољне оцене.

У другом разреду је 43,5% (120) неоцењених ученика; од тога је 30% (84) са позитивним закључним оценама, a 13% (36) неоцењених ученика има закључене недовољне оцене.

У првом разреду је 41% (111); од тога је 26% (71) са позитивним закључним оценама, a15% (40) неоцењених ученика има закључене недовољне оцене.

У трећем разреду је 39% (112) неоцењених ученика; од тога је 32% (91) са позитивним закључним оценама,a 7% (21) неоцењених ученика има закључене недовољне оцене.

I полугодиште 2020/21.

I

II

III

IV

укупно

ПРЕДМЕТ

нед. оцена

неоц. уч.

нед. оцена

неоц. уч.

нед. оцена

неоц. уч.

нед. оцена

неоц. уч.

нед. оцена

неоц. уч.

1. Српски језик и књижевност

1

11

1

6

0

4

0

4

2

25

2. Енглески језик

13

11

7

15

4

9

7

4

31

39

3. II страни језик

0

13

0

6

0

10

0

10

0

39

4. Латински језик

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

5. Устав и право грађана

0

0

0

0

0

0

1

55

1

55

6. Социологија

0

0

0

0

0

0

2

7

2

7

7. Психологија

0

0

14

17

0

0

0

0

14

17

8. Филозофија

0

0

0

0

3

14

4

14

7

28

9. Историја

4

29

2

22

6

15

3

2

15

68

10. Географија

29

38

12

27

4

31

0

0

45

96

11. Биологија

6

6

19

34

0

31

0

1

25

72

12. Математика

21

39

13

64

14

57

13

69

61

229

13. Физика

4

23

17

38

6

45

12

84

39

190

14. Хемија

18

9

12

20

4

4

1

0

35

33

15. Рачунарство и информ.

7

48

1

39

1

32

0

19

9

138

16. Музичка култура

11

18

0

37

0

24

1

10

12

89

17. Ликовна култура

0

3

0

3

0

1

0

6

0

13

18. Физичко васпитање

0

2

0

2

0

2

0

3

0

9

19. Jeзик, медији и култура

0

12

0

0

0

0

   

0

12

20. Појединац, група и друштво

0

4

0

4

0

0

   

0

8

21. Образ. за одрживи развој

0

2

0

2

0

7

   

0

11

22. Уметност и дизајн

0

1

0

9

0

5

   

0

15

23. Примењене науке 1

0

0

0

0

0

4

   

0

4

24. Примењене науке 2

0

0

0

0

0

0

   

0

0

25. Мет. научног истраживања

0

0

0

0

0

0

   

0

0

УКУПНО

114

272

98

345

42

295

44

288

298

1200

 

Број недовољних оцена на нивоу школе је 298, што је 0,27 по ученику. Ово је укупан број недовољних оцена, у чијем броју учествују и ученици чији је општи успех неоцењен. Овај податак је једини који се може са сигурношћу поредити, јер је начин прикупљања података исти.

У 1. разреду је 114 недовољних оцена (0,42 по ученику), у 2. разреду је 98 недовољних оцена (0,36 по ученику), 3. разреду је 42 недовољних оцена (0,15 по ученику) и у 4. разреду је 44 недовољне оцене (0,16по ученику).

Број недовољних оцена већи је на ДЈ смеру за 19%.

На нивоу 1. разреда број недовољних оцена већи је на ДЈ смеру за 38%;

у 2. разреду број недовољних оцена већи је на ДЈ смеру за 34%,

у 3. разреду број недовољних оцена већи је на ДЈ смеру за 6% ,

док је у 4. разреду број недовољних оцена већи на ДЈ смеру за 2%.

Не знамо колико би још било недовољних оцена од 1200 оцена које нису закључене. Али знамо да је, уз много већи број незакључених оцена, број закључених недовољних оцена на крају првог полугодишта „комбиноване корона наставе“ много већи него у истом класификационом периоду претходних година.

Број недовољних оцена претходне, последње редовне наставе у првом полугодишту, је био 186, односно је 0,17 по ученику. Дакле сада је за 10% више закључених недовољних оцена.

У 1. разреду је 144 (0,42 по ученику) недовољне оцене у односу на 63 (0,23 по ученику), што је за 19% више него лане.

У 2. разреду је 98 недовољних оцена (0,36 по ученику), у односу на 29 (0,10 по ученику), што је за 26% више.

У 3. разреду је 42 недовољне оцена (0,15 по ученику), у односу на 35 (0,13 по ученику), што је за 2% више.

У 4. разреду је 44 недовољне оцена (0,16по ученику), у односу на 59 (0,21 по ученику) у претходној години, што је за 5% мање, али је 57% матураната неоцењено, односно недостаје 288 цена у 4. разреду. (Прошле године је 4% матураната било неоцењено).

Носиоци дипломе „Вук Караџић” из основних школа

У првом разреду Гимназије има 91 ученика (34%) који су носиоци дипломе Вук Караџић” из основних школа. Већи број вуковаца изабрао је ПМ смер – 51%, док је на ДЈ смеру 19% најуспешнијих ђака из основних школа.

Успех овогодишње генерације вуковаца из основних школа на крају првог полугодишта је следећи: 7 ученика завршава први разред са одличним успехом из свих наставних предмета (8% бивших вуковаца), а 47 ученика (52%) је одлично. Врло добар успех има 19 ученика (21%); нема ученика са добрим, довољним и недовољним успехом; неоцењено је 6 ученика (21%). Дакле 54 ученика, односно 59% вуковаца из основних школа на крају првог разреда има одличан успех.

Вуковци са ПМ смера су успешнији од вуковаца са ДЈ смера 11% бивших вуковаца са ПМ смера има одличан успех из свих наставних предмета; на ДЈ смеру нема ученика са 5,00; број ученика одличног успеха је исти на оба смера (52%); број неоцењених ученика већи је на ДЈ смеру за 1%.

У овој генерацији првака је 2% више ученика који су носиоци дипломе „Вук Караџић” из основних школа (вуковаца је за 2% више на ПМ и за 1% више на ДЈ смеру) у односу на прошлу годину. Напомена: уписано је једно (информатичко) одељење мање него прошле године.

Постигнућеовогодишњегенерацијевуковацаје незнатно слабијеодпрошлогодишње генерације – број одличнихјемањи за 5%, али је број ученика са 5,00 већи за 2%. При том треба имати у виду да је неоцењених ученика међу бившим вуковцима за 14% више ове године.

ИЗОСТАНЦИ:

Ове школске године ученици су направили 13994 оправдана изостанака, што је 13 по ученику; неоправданих изостанака је 699, односно 0,6 по ученику.

Најмање су оправдано изостајали ученици трећег разреда (10 по ученику), затим прваци (11), четвртаци (13) и другаци (15 оправданих изостанака по ученику).

Најмањи број неоправданих изостанака је у првом разреду – 0,4 по ученику, у трећем разреду – 0,6, у другом разреду - 0,7 и у завршном разреду 0,8 неоправданих изостанака по ученику.

Више су изостајали (оправдано и неоправдано) ученици ДЈ смера. Просечно, ученик ДЈ смера има 2 оправдана и 0,5 неоправданих изостанка више од ученика ПМ смера.

Изостајање ученика се не може поредити са претходним годинама. Док су сви ученици првог разреда у септембру били у школи, матуранти су наставу похађали онлајн. Другаци и трећаци су све време били на комбинованој настави. Евидентирање изостанака ученика на онлајн настави је упитно. Из есДневника се види да су неки наставници евидентирали одсуство ученика са онлајн наставе. То су ретки изузеци. Одељењске старешине су биле у недоумици како да третирају изостанке ученике који су били у самоизолацији.

ВЛАДАЊЕ:

На нивоу школе 1090 ученика – 98% има примерно владање. Врло добро владање има 16 ученикa (1,4%), добро владање 3 ученика (0,3%), задовољавајуће 2 ученика (0,2%) и то 1 ученик првог и 1 ученик другог разреда; нема ученика са незадовољавајућим владањем.

Најпримеренији су ученици трећег разреда, где је 99% ученика са примерним владањем; ученика са примерним владањем у другом и четвртом разреду је по 98%; у првом разреду је најмањи број ученика примерног владања – 97%; напомена: прваци су најдуже имали редовну наставу у школи.

Број ученика примерног владања је већи за 3% у односу на претходну годину. Ове године је мање ученика у свим категоријама смањеног владања: у категорији врло доброг владања је за 2,2% мање ученика, доброг владања за 0,4%, задовољавајућег за 0,4% мање ученика. Ове године нема ученика са незадовољавајућим владањем (прошле године 1 ученик 0,1%).

*****

Велики је број недовољних оцена у „комбинованованој корона настави“ . Могло би се поставити више хипотеза:

Ученици су очекивали онлајн оцењивање (као у другом полугодишту претходне године).

Због скраћеног полугодишта ученици су имали велики број провера знања у кратком периоду.

Због скраћеног полугодишта није било времена за поправљање оцена.

Ученици су нередовно пратили онлајн наставу (што није евидентирано).

Часови од 30 минута нису довољни да се савлада градиво (садржаји програма).

Наставите...

Но упркос свему, у ванредним условима, настава је реализована.

 

31. децембар 2020.                                                            

Невенка Толић, школски педагог

Претрага