Школска Педагошка Документација

 

Глобални план - образац  (2021.

Оперативни план рада - (образац  непосредни рад -2021.)

Оперативни план рада - (образац  настава на даљину -2021.) 

Припрема за час - образац  (2021.)

Таксо глаголи

Примери за активности наставника и ученика (2021.)

Индивидуални образовни план - обрасци (2021.)

Сарадња са родитељима (2021.) 

СУ - Извештај запосленог о стручном усавршавању (2021.)

СУ - Лични план развоја (2021.)

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању (2021.)

Опште педагошко-дидактичко упутство за остварење садржаја програма у Гимназији 

План рада Стручног већа

Додатна настава - извештај

Допунска и додатна настава - програм

Допунска настава - извештај

ИОП - образац

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља

Приручник за примену посебног протокола

СУ - Документ о СУ у Г 2015-2016.

 

Претрага