ПРАВИЛНИЦИ ШКОЛЕ

1. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

2. Правилник о похваљивању и награђивању ученика

3. Правилник о раду ученичког парламента

4. Правила понашања и кућни ред

5. Правилник о мерама заштите деце

6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

7. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода донација и родитељског динара

8. Правилник о организовању и систематизацији послова

9. Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2017/2018. годину

10. Правилник о архивском пословању

11. Правилник о организацији и спровођењу испита

12. Пословник о раду Наставничког већа

13. Пословник о раду Савета родитеља

14. Пословник о раду Школског одбора

15. Правилник о заштити узбуњивача

16. Правилник о изради Финансијског плана

17. Правилник о оцењивању у средњој школи

18. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у оквиру развојних активности Гимназије у Чачку

19. Правилник о употреби мобилних телефона, електронских уређаја и других средстава у реализацији ГПР-а школе у школском простору и ван школе

 

 

 

 

Претрага